Regulamin świadczenia usług przez aplikację secondarysalesforce.com

§1 Definicje

Usługodawca – MDA Group s.c Krzysztof Janiak Mateusz Sitarz, ul. Daleka 18, 60-124 Poznań, NIP: 779-236-50-04. Kontakt office@secondarysalesforce.com;

Usługa - dostęp do Aplikacji internetowej działającej pod adresem https://secondarysalesforce.com oraz każdym innym będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL, a także każdym, który go zastąpi. Istotą usługi jest wspieranie komunikacji firmy z klientami związanymi z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Klient - podmiot korzystający w dowolny sposób z Usługi Usługodawcy poprzez logowanie na stronie internetowej Usługodawcy. Klientem może być tylko przedsiębiorca wedle właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Użytkownik - Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do używania przydzielonej przez usługodawcę części Aplikacji Secondary Sales Force. O ile regulamin lub kontekst nie stanowią inaczej, postanowienia dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do Klienta.

Aplikacja - program komputerowy Secondary Sales Force działający na serwerach Usługodawcy. Dostęp do programu jest realizowany poprzez protokół HTTP lub HTTPS. Do korzystania z aplikacji wymagana jest rejestracja, akceptacja niniejszego regulaminu oraz posiadanie loginu i hasła przez Klienta.

Login (nazwa klienta) - słowo stosowane do określenia identyfikatora używanego w systemach komputerowych. Login jest ciągiem znaków przypisanych Użytkownikowi Aplikacji. Do Loginu przypisane są prawa, jakie ma dany Klient w systemie. W systemie może występować unikalnie tylko jeden login o danej nazwie. Loginem w aplikacji Secondary Sales Force jest e-mail Klienta.

Hasło - utajniony ciąg znaków, głównie alfanumeryczny, umożliwiający systemowi autoryzację użytkownika, a użytkownikowi dostęp do przydzielonych mu funkcji w aplikacji. Wprowadzenie hasła jest niezbędne do działania Klienta w Aplikacji. Klient nie powinien ujawniać hasła osobom trzecim, oraz stosować silne, unikalne hasła.

Adres e-mail - unikalny adres poczty elektronicznej należący do Klienta Aplikacji. Poprawny adres e-mail jest konieczny do zakończenia procesu logowania.

Konto - instancja Aplikacji dostępna dla Klienta pod specjalnym unikalnym adresem internetowym URL. Założenie Konta polega na przypisaniu użytkownikowi loginu i hasła, które będą go identyfikować w aplikacji. Login przypisany do Konta jest niezmienny i niepowtarzalny w obrębie Aplikacji. System umożliwia zmianę hasła. W przypadku utraty hasła istnieje możliwość wygenerowania nowego i wysłanie na podany adres e-mail.

Serwery - urządzenia należące do Usługodawcy, na których zainstalowana jest Aplikacja Secondary Sales Force, serwujące użytkownikom Aplikacji zawartość dostępną pod adresem https://secondarysalesforce.com

Przeglądarka - oprogramowanie znajdujące się na liście dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy, służące do wyświetlania stron internetowych niezbędne do użytkowania Aplikacji.

Umowa - umowa dotycząca korzystania z Aplikacji, zawarta pomiędzy Usługodawcą i Klientem na mocy której, usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, opracowany przez Usługodawcę określa warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę, jak również zasady i zakres korzystania z Aplikacji przez Klienta.
 2. Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Podstawową usługą świadczoną przez Usługodawcę, jest udostępnianie Klientom płatnej Aplikacji internetowej umożliwiającej zarządzanie komunikacją z osobami związanymi z działalnością Klienta.
 2. Dostęp do Aplikacji wymaga posiadania dostępu do internetu oraz komputera typu PC, Mac lub innego urządzenia elektronicznego posiadającego przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script oraz znajdującą się na liście dostępnych przeglądarek na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Klient zamierzający korzystać z Aplikacji musi potwierdzić akceptację treści niniejszego regulaminu.
 4. Korzystanie przez Klienta z Aplikacji jest płatne.
 5. Aby założyć konto w Aplikacji Klient musi podać: pełną nazwę (firmę), NIP, adres do korespondencji, adres e-mail, hasło oraz nazwę Konta. Podawane przez Klienta dane firmowe muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Klient jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania danych w przypadku ich zmiany.
 6. Usługa jest świadczona od momentu założenia Konta. Usługi płatne zostają uruchomione przez Usługodawcę po zweryfikowaniu wniesienia opłat.
 7. Założenie konta równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

§4 Płatności i faktury

 1. Klient jest zobowiązany dokonać z góry opłaty za możliwość korzystania z płatnej części Aplikacji zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Dostęp do płatnej części Aplikacji jest możliwy dopiero po wpłynięciu na rachunek bankowy Usługodawcy kwoty ustalonej w umowie.
 2. Usługodawca, tytułem korzystania z Aplikacji, wystawi Klientowi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5 Rezygnacja z korzystania z Aplikacji

 1. Klient może zrezygnować z korzystania z Aplikacji w każdej chwili (rozwiązanie umowy).
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu użytkownikowi zapłaconej z góry płatności w przypadku rezygnacji z korzystania z Aplikacji przez Klienta.
 3. Usługodawca może usunąć konto Klienta i odmówić dalszego dostępu do aplikacji bez podania przyczyny (rozwiązanie umowy), zwłaszcza gdy: narusza regulamin, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu aplikacji, dokonuje czynności niezgodnych z prawem, działa na szkodę usługodawcy, podał nieprawdziwe dane firmowe, używa Aplikacji do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem i/lub niezgodnych z prawem, w tym dostarcza treści bezprawne.
 4. Konta nie opłacone i nie używane przez okres dłuższy niż 3 miesiące mogą zostać usunięte bezpowrotnie wraz z danymi.

§6 Bezpieczeństwo danych

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Klienta oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Klienta do Aplikacji. Usługodawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych wprowadzonych przez Klienta osobom trzecim. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Aplikacji przez Klienta.
 2. W trakcie korzystania z Usługi, w systemie informatycznym Użytkownika mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę między innymi dla celów statystycznych. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, wpłynie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§7 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji przez usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie e-maila wysłanego na adres office@secondarysalesforce.com.
 3. E-mail powinien być wysłany z konta, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu bądź nieprawidłowego działania Aplikacji, dokładne okoliczności wystąpienia problemu. Jeżeli reklamacja dotyczy błędnie wystawionej przez usługodawcę faktury należy podać w treści e-maila numer faktury, kwotę i datę wystawienia.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. W szczególnych przypadkach czas rozpatrywania może zostać wydłużony do 90 dni.

§8 Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji Regulaminu i rozpoczęcia korzystania z Usługi, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę. Klient zapewnia, że zgoda ta obejmuje także wszystkich Użytkowników Klienta.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi i działania Aplikacji, analiz marketingowych, a także, dokonania rozliczeń z Klientem.
 4. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, przeniesienia oraz żądania ich usunięcia.

§9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ich nieprawidłowego funkcjonowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Klienta.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z aplikacji przez Użytkownika/Klienta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków w prowadzeniu przedsiębiorstwa Klienta, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej Hasła lub Loginu.
 6. Usługodawca nie gwarantuje dostępu do Aplikacji w każdym momencie.
 7. Usługodawca może na swoich stronach internetowych zamieszczać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca zajmuje stanowisko co do treści tam umieszczonych lub ponosi za nie odpowiedzialność.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu Głównego są załącz niki:
  1. Załącznik 1 - Polityka Prywatności usługi Secondary Sales Force
  2. Załącznik 2 - Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych Secondary Sales Force

Ostatnia zmiana regulaminu: 23 maja 2018.