Polityka Prywatności usługi Secondary Sales Force

Niniejsza Polityka Prywatności jest załącznikiem nr. 1 i stanowi integralną część Regulaminu głównego.

Niniejszy dokument jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 RODO. Jest również wyrazem dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników korzystających z usług oferowanych przez Aplikację.

§1. Definicje

Usługodawca – MDA Group s.c Krzysztof Janiak Mateusz Sitarz, ul. Daleka 18, 60-124 Poznań, NIP: 779-236-50-04. Kontakt office@secondarysalesforce.com;

Usługa - dostęp do Aplikacji internetowej działającej pod adresem https://secondarysalesforce.com oraz każdym innym będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL, a także każdym, który go zastąpi. Istotą usługi jest wspieranie komunikacji firmy z klientami związanymi z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Klient - podmiot korzystający w dowolny sposób z Usługi Usługodawcy poprzez logowanie na stronie internetowej Usługodawcy. Klientem może być tylko przedsiębiorca wedle właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Użytkownik - Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do używania przydzielonej przez usługodawcę części Aplikacji Secondary Sales Force. O ile regulamin lub kontekst nie stanowią inaczej, postanowienia dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do Klienta.

Aplikacja - program komputerowy Secondary Sales Force działający na serwerach Usługodawcy. Dostęp do programu jest realizowany poprzez protokół HTTP lub HTTPS. Do korzystania z aplikacji wymagana jest rejestracja, akceptacja niniejszego regulaminu oraz posiadanie loginu i hasła przez Klienta.

Login (nazwa klienta) - słowo stosowane do określenia identyfikatora używanego w systemach komputerowych. Login jest ciągiem znaków przypisanych Użytkownikowi Aplikacji. Do Loginu przypisane są prawa, jakie ma dany Klient w systemie. W systemie może występować unikalnie tylko jeden login o danej nazwie. Loginem w aplikacji Secondary Sales Force jest e-mail Klienta.

Hasło - utajniony ciąg znaków, głównie alfanumeryczny, umożliwiający systemowi autoryzację użytkownika, a użytkownikowi dostęp do przydzielonych mu funkcji w aplikacji. Wprowadzenie hasła jest niezbędne do działania Klienta w Aplikacji. Klient nie powinien ujawniać hasła osobom trzecim, oraz stosować silne, unikalne hasła.

Adres e-mail - unikalny adres poczty elektronicznej należący do Klienta Aplikacji. Poprawny adres e-mail jest konieczny do zakończenia procesu logowania.

Konto - instancja Aplikacji dostępna dla Klienta pod specjalnym unikalnym adresem internetowym URL. Założenie Konta polega na przypisaniu użytkownikowi loginu i hasła, które będą go identyfikować w aplikacji. Login przypisany do Konta jest niezmienny i niepowtarzalny w obrębie Aplikacji. System umożliwia zmianę hasła. W przypadku utraty hasła istnieje możliwość wygenerowania nowego i wysłanie na podany adres e-mail.

Umowa - umowa dotycząca korzystania z Aplikacji, zawarta pomiędzy Usługodawcą i Klientem na mocy której, usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z Art. 4 ust. 1 RODO.

Administrator danych – Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Usługodawca.

§2. Informacje ogólne

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Art. 6 ust. l lit. b) RODO.  tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub Art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody w przypadku wykorzystania marketingowego.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 3. Usługodawca oświadcza, że prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Zgodnie z Art. 30 ust. 2 RODO.
 4. Usługodawca gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników Aplikacji: Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu, Adres IP,
 5. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim.

§3. Środki bezpieczeństwa

 1. Aplikacja zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 3. Administrator oświadcza, że do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Aplikacji, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 4. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 5. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom  zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych.
 6. Administrator informuje Użytkowników, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania należytej staranności przez Administratora Danych.

§4. Pliki Cookies

 1. Aplikacja wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 2. Aplikacja korzysta z plików cookies "sesyjnych" oraz stałych.
 3. Użytkownicy Aplikacji mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w Przeglądarce Internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w dokumentacji przeglądarki internetowej.
 4. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie funkcjonalności Aplikacji.
 5. Aplikacja wykorzystuje pliki cookies stron trzecich w tym:
  1. Google Analytics

§5. Prawa Użytkowników

 1. Spełniając obowiązek informacyjny informujemy, że zgodnie z Art. 15 – 22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu – Użytkownik, którego dane dotyczą, jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z Art. 15 Administrator dostarczy Użytkownikowi, którego dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
  2. Prawo do sprostowania – Zgodnie z Art. 16 RODO, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  3. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym")
    Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Zgodnie z Art. 18 RODO Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach.
  5. Prawo do przenoszenia danych – Art. 19 RODO
  6. Prawo do sprzeciwu – Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Realizując postanowienia Art. 12 ust. 6 RODO, Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej: office@secondarysalesforce.com.
 3. Na niezgodne z prawem działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Właściwego Organu Nadzorczego.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności, prosimy kierować na: office@secondarysalesforce.com
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili. Zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Aplikacji i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Aplikacji, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji:
   23 maja 2018.